facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี” ณ หอประชุมจงกลพรห

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ อดีตรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี” ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: