facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมพิธีอำลาและแสดงความยินดี แก่ครูที่ได้รับคำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนา

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมพิธีอำลาและแสดงความยินดี แก่ครูที่ได้รับคำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนา SWPK.ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ โดยมีคุณครูอัจฉรา ขาวพุ่ม คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับการย้ายไปโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง คุณครูชมพู ขวัญแคว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับการย้ายไปโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ว่าที่ร้อยตรี ดุสิต บ้านนบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับการย้ายไปโรงเรียนบ้านพรุใน จังหวัดพังงา และคุณครูธเนศ รักษา คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับการย้ายไปโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมในวันนี้คุณครูทั้ง 4 ท่าน ได้กล่าวความรู้สึก และได้รับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: