facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวภัคทนัน คำสุริยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมแสดงมุฑิตาสักการะในโอกาสที่ พระครูพรหมประภัสสร (เศวก อาภัสสโร) เจ้าคณะอำเภอถลาง วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางสาวภัคทนัน คำสุริยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปพร้อมด้วย นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสาวกานต์มณี อุดมเวช คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมแสดงมุฑิตาสักการะในโอกาสที่ พระครูพรหมประภัสสร (เศวก อาภัสสโร) เจ้าคณะอำเภอถลาง วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: