facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

activity-24-03-65-001 activity-24-03-65-002 activity-24-03-65-003

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity