facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการประกวดพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565 ระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประ

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ภาคีเครือข่าย และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการประกวดพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565 ระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยในการติดตามในครั้งนี้ เป็นการประเมินเพื่อติดตามผลตามที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity