facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นำนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมกราบลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร ระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2565 ณ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมกราบลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร ระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2565 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)

activity-16-06-65-1-01 activity-16-06-65-1-02 activity-16-06-65-1-03
activity-16-06-65-1-04 activity-16-06-65-1-05 activity-16-06-65-1-06
activity-16-06-65-1-07 activity-16-06-65-1-08 activity-16-06-65-1-09
activity-16-06-65-1-10 activity-16-06-65-1-11 activity-16-06-65-1-12

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity