facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 นายณัฐพงค์ ไชยทอง หัวหน้างานสภานักเรียน นำตัวแทนสภานักเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นายณัฐพงค์ ไชยทอง หัวหน้างานสภานักเรียน และนางสาววริศรา นาวีว่อง นำตัวแทนสภานักเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565
การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกสภานักเรียน เพื่อเป็นสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่และประธานสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกเป็น “หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ สภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity