facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานชาการ นำคณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน" การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสต

วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานชาการ นำคณะครู และตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน" การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำเสนอโดย นางสาวขวัญจิรา ผลฟูตระกูล, นางสาวน้ำฝน จันทร์เพ็ญ, นางสาวณัฏฐพิชา ชัยทวีทรัพย์ และนางสาวศุภิสรา กองทรัพย์เจริญ ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity