facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 นายพงค์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เปิดกิจกรรมอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด” จัดโดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นายพงค์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เปิดกิจกรรมอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด” จัดโดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity