facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ดูแลและนำนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ดูแลและนำนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศครั้งที่ 3 Thailand English Skills Evaluation Test (TESET) ทั้งนี้โรงเรียนได้เป็นสนามสอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity