facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมฉลองฉัตร จัดพิธีถวายฉัตรสัปทน พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศ

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมฉลองฉัตร จัดพิธีถวายฉัตรสัปทน พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมนึก จริตงาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคีเครือข่าย และคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

 

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity