facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์ และนางสาวศิรินันท์ มานุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์ และนางสาวศิรินันท์ มานุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายภูมิเกียรติ ตันติโกวิท นางสาวพัชรกร สกุลไทย และนางสาวสุพัตรา รองเมือง จัดโดย คณะสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีครูงานสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ฝึกซ้อม

ข่าวรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity