facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อน้อง จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สี

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อน้อง จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน

ข่าวรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity