facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำตัวแทนนักเรียน นำเสนอผลงาน โครงการ “Tiny things in the root cavity”

วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำตัวแทนนักเรียน นำเสนอผลงาน โครงการ “Tiny things in the root cavity” บูรณาการกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และเป็นการตอบโจทย์ SDGs สำหรับโครงการดังกล่าวมีนักเรียนจำนวน 10 คน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีครูศิรินันท์ มานุ้ย ครูธนิกานต์ กัณฑะวงศ์ และครูอดิศร รัชนิพนธ์เป็นครูที่ปรึกษา โครงการได้เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2565 และได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ทุกๆ เดือน และผ่านการคัดเลือก ผลจากการนำเสนอในครั้งนี้ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงาน Young Volunteer Award 2022

ข่าวรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity