facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิตและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิตและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

ข่าวรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

 

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิชาการ

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity