facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นองค์กรแห่งความสุข มุ่งสืบสานงานพระราชดำริ สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติและมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีอัตลักษณ์คนดีศรีนครินทร์ สามารถดำรงอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ได้อย่างสร้างสรรค์
 3. พัฒนาครูในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ สวัสดิการ สวัสดิภาพ และดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรร่วมสืบสานงานพระราชดำริสู่การดำรงชีพ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย ปลอดภัย เพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 6. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการแก่ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะคนดีศรีนครินทร์ ภูเก็ต
 2. ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเองตามหลักสูตรและมีทักษะชีวิตให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
 3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ในระดับประเทศและระดับโลก
 4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ๆ ตามศักยภาพของตนเอง
 5. ครูและบุคลากรเป็นผู้นำและยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นมืออาชีพ
 6. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและกระบวนการวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
 7. ครูมีสวัสดิการ สวัสดิภาพ และดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 8. ผู้เรียน ครู และบุคลากรเป็นแบบอย่างในการน้อมนำแนวคิดของงานพระราชดำริสู่การดำรงชีพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 9. โรงเรียนเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล
 10. มีหลักสูตรที่ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกตรงตามความต้องการของชุมชน
 11. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ ทันสมัย ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 12. โรงเรียนให้ความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 13. โรงเรียนเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสากล
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ 21
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครู พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 กลยุทธ์ที่ 4 สืบสานงานพระราชดำริ
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ยั่งยืน