facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกวิชาทหารบังคับบัญชา ในห้วงวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สวนสารณะสะพานหิน เทศบาลภูเก็ต โดยมีคุณครูวิชยา ฟูจิตร์ เป็นผู้ควบคุม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกวิชาทหารบังคับบัญชา ในห้วงวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สวนสารณะสะพานหิน เทศบาลภูเก็ต โดยมีคุณครูวิชยา ฟูจิตร์ เป็นผู้ควบคุม

activity-24-03-65-001 activity-24-03-65-002 activity-24-03-65-003
activity-24-03-65-004 activity-24-03-65-005 activity-24-03-65-006
activity-24-03-65-007 activity-24-03-65-008  

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: