facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน ศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วัน ศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: