facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เปิดกิจกรรมอิสลามศึกษา โครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นับถือศาสนาอิสลาม

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดกิจกรรมอิสลามศึกษา โครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้เสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจ และมีสำนึกในคุณธรรม ด้วยการเรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอิสลาม จัดระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมยศ วิจักรขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธี และมีนางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุการจัดกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: