facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 นายณัฐพงค์ ไชยทอง หัวหน้างานสภานักเรียน นำตัวแทนสภานักเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นายณัฐพงค์ ไชยทอง หัวหน้างานสภานักเรียน และนางสาววริศรา นาวีว่อง นำตัวแทนสภานักเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565
การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกสภานักเรียน เพื่อเป็นสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่และประธานสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกเป็น “หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ สภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง”

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: