facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ดูแลและนำนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ดูแลและนำนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศครั้งที่ 3 Thailand English Skills Evaluation Test (TESET) ทั้งนี้โรงเรียนได้เป็นสนามสอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: