facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

นักเรียนโครงการ EP/MEP เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นักเรียนโครงการ EP/MEP เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: