facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ครูอโนทัย วรรณทอง

ดาวน์โหลด

  1. ประวัติส่วนตัว
  2. กำหนดการสอน

1. ห้วข้อ วิดีโอการสอน

2. VDO งานนักเรียน
กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

3. นวัตกรรม Filp Classroom
- แผน flip classroom
Grasping  Textual  Relation
Guessing Word Meaning
Main idea