facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ตรา - สีประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน n-logo
อักษรย่อของโรงเรียน สว.ภก.
สีประจำโรงเรียน แดง - น้ำเงิน
สีแดง คือ สีประจำวันประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สีน้ำเงิน คือ สีของสถาบันพระมหากษัตริย์
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธรูปปางถวายเนตร พระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน นิมิตตํ สาธุรูปนํ กตัญญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี