facebook google twitter youtube

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

banner2562-Recovered 02
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก
banner-sillapa69

วัน ศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Multi Language Day ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัน ศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Multi Language Day 
ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: