facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

โครงการสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 โครงการสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย "กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา"

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: