facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC ( Youth Counselor)

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC ( Youth Counselor) ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: