facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: