facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) 16 – 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: