facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC ( Youth Counselor)

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC ( Youth Counselor) ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: