facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC Professional Learning Community วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC Professional Learning Community วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: