facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ “ล้นเกล้ารัชกาลที่ 2” วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: