facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

จัดประชุมสัมมนาและวิพากษ์หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) ให้กับผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมสัมมนาและวิพากษ์หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) ให้กับผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: