facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายมนตรี พรผล หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี-นครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายมนตรี พรผล หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี-นครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยนางเสาวรส เอ่งฉ้วน นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: