facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายพงค์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนางพรทิพย์ นุกูลกิจ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ โรงแรมเลอเอราวัณพังงา

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้นายพงค์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนางพรทิพย์ นุกูลกิจ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ โรงแรมเลอเอราวัณพังงา

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: