facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับคณะกรรมการ การรั

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับคณะกรรมการ การรับสมัครนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: