facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมด้วยนายประมวล ข้องรัก ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกันให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียนในการตรวจ ATK ในรูปแบบเชิงรุก

วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนายประมวล ข้องรัก ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และนายอมร ราชประประดิษฐ์ รองประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกันให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียนในการตรวจ ATK ในรูปแบบเชิงรุก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: