facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

สภานักเรียน ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564

วันศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย และทีมสภานักเรียน รณรงค์แลtประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เพื่อนๆ พี่ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น พร้อมกระตุ้นเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเอง

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: