facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมวางพวงหรีด และทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ ของนางสาวสุปรียา ไข่มุกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ วัดฉลอง จ.ภูเก็ต

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวภัคทนัน คำสุริยา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู ร่วมวางพวงหรีด และทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ ของนางสาวสุปรียา ไข่มุกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ วัดฉลอง จ.ภูเก็ต

activity-65-03-13-001 activity-65-03-13-002 activity-65-03-13-003

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: