facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

โครงการห้องเรียน EP/MEP จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ( English Communication Skills Booster Project Based on Environmental Theme) ให้กับนักเรียน EP/MEP ในวันที่ วันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม ประมุก

โครงการห้องเรียน EP/MEP จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ( English Communication Skills Booster Project Based on Environmental Theme) ให้กับนักเรียน EP/MEP ในวันที่ วันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม ประมุกโก้ รีสอร์ท (Pamookkoo Resort) โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: