facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

การอบรมทักษะการคิดและการนำเสนอด้วยกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ

การอบรมทักษะการคิดและการนำเสนอด้วยกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ (DEBATE) ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิดรีสอร์ท แอนด์ สปา

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: