facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กิจกรรมอุ่นไอรักศรีนครินทร์ ภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 กิจกรรมอุ่นไอรักศรีนครินทร์ ภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: