facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กิจกรรม “Short Film…แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น” ปี 12 ตอน ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และการประกวดหนังสั้น

กิจกรรมการอบรมโครงการครูสัญจร กิจกรรม “Short Film…แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น” ปี 12 ตอน ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และการประกวดหนังสั้น ได้รางวัลชนะเลิศและ รางวัลป๊อบปูล่าโหวต

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: