facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

โครงการทัศนศึกษาและค่ายวิชาการ SMP และ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ทัศนศึกษาและค่ายวิชาการ SMP และ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: