facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

สัปดาห์วิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 Learning Together in the 21st Century สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 สัปดาห์วิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 Learning Together in the 21st Century สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: