facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายวิชาการ (MSET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

ศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายวิชาการ (MSET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: