facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561สภากาชาดไทยจังหวัดภูเก็ตได้รับบริจาคโลหิต

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561สภากาชาดไทยจังหวัดภูเก็ตได้รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: