facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

วัน ศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Multi Language Day ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัน ศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม Multi Language Day 
ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: