facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

อบรมหลักสูตร "เพิ่มคุณค่าการพัฒนาความรับผิดชอบมุ่งสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ"

วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 อบรม บุคลากรและครู หลักสูตร "เพิ่มคุณค่าการพัฒนาความรับผิดชอบมุ่งสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ"

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: