facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

การมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560

ภาพความสำเร็จ คนเก่ง สว.ภก. ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

รายการที่1
การเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม 2560 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 4 โครงงาน ได้รับรางวัลจำนวน 3 โครงงาน

ที่ ชื่อโครงงาน  นักเรียน  ระดับ  รางวัลที่ได้รับ ครูที่ปรึกษา 
 1.  เครื่องกรอกน้ำตาล

1.เด็กชาย อานัส บุตรโหล้ง
2.เด็กหญิง วสุมา กาลมัชฌิมา

 ม.ต้น  เหรียญทองแดง  ครูกนกพร เจริญรัตน์
 2.  ฝาทอดครอบน้ำมัน 1.นายภวินท์ แก้วโภคา
2.นายอรรถพล พินิจวรการ
3.นางสาวสิรภัทร ทวิสุวรรณ
 ม.ปลาย  เหรียญทองแดง ครูพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน์
 3.  เครื่องตากผ้าอัตโนมัติ 1.นางสาวจาณิศา เครือทอง
2.นางสาวกัลย์ชนิต อาญา
3.นางสาววิชุพร จันทร์ประดิษฐ์
 ม.ปลาย

 เชิดชูเกียรติ
(ชมเชย)

 ครูเทวีลดา ศรีทอง
 4.  อุปกรณ์หยดและกวนน้ำยางพารา

1.นายณัฐภัทร สังข์แก้ว
2.นางสาวนิศารัตน์ เพชรพรม
3.นางสาวพัชรภรณ์ สังข์สุวรรณ

 ม.ปลาย ตัวแทนจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมการประกวด
 ครูขวัญชัย ถิรตัณติกุล

รายการที่ 2
การประกวดโครงงานฯภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560
เป็นตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัลจำนวน 1 โครงงาน

นักเรียน ระดับ รางวัลที่ได้รับ ครูที่ปรึกษา

1.นางสาวภรณ์ชนก แซ่ลี้
2.นางสาวธนาภรณ์ มะระยงค์
3.นางสาวกัญญ์ชลา เรืองทิพย์

ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 ครูพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน์

รายการที่ 3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานทักษะวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 เป็นตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัลจำนวน 1 โครงงาน

นักเรียน ระดับ รางวัลที่ได้รับ ครูที่ปรึกษา

1.เด็กหญิงณัฐนินท์ คณาพรดุลยรัตน์
2.เด็กหญิงณัฐณิชา รอดแก้ว

ม.ต้น เหรียญทองแดง ครูกนกพร เจริญรัตน์

รายการที่ 4
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ งานวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
เป็นตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัลจำนวน 1 โครงงาน

นักเรียน ระดับ รางวัลที่ได้รับ ครูที่ปรึกษา

1.นางสาวรุ่งกันญา สารรัตน์
2.นางสาวฉันทิกา พงค์สว่าง

ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ครูธวัชชัย ทิพย์รงค์

 

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

 

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: